Klubbhåndbok til fotballgruppa

Klubbhåndbok til HT&IF Fotball er utviklet i tråd med Kvalitetsklubb malen. Denne skal kunne gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for fotballgruppas drift og aktivitet. Klubbhåndbok skal være et oppslagsverk, for bl.a å

- bidra til enklere å lede i en klubbhverdag 

- skulle gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres 

- gjøre det enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

I klubbhåndboka skal man blant annet finne oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboka blir således en viktig del av klubbens kultur og miljø.

Fotballgruppa sin Klubbhåndboka ønskes brukt av trenere, lagledere/oppmenn, lagkontakter, styremedlemmer og eventuelt andre med en eller flere funksjoner i klubben, samt foresatt/foreldre.

Klubbhåndboka kan leses her;

Klubbhåndbok 2.0 - HT&IF Kvalitetsklubb.pdf

Fotballgruppa har besluttet at Klubbhåndboka kun skal være tilgjengelig digitalt. Dette for lettere å kunne videreutvikle den, samt holde kostnadene på et minimum ved ikke å trykke den opp i flere 100-talls utkast (for våre medlemmer m.fl.).